Kakvo?a mora za kupanje na plažama u Istarskoj županiji

MORE DOBRE SANITARNE KAKVO?E

U periodu od 14. do 19. lipnja 2007. godine Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je proveo ?etvrto redovno ispitivanje kakvo?e mora na plažama. Ukupno je uzorkovano more na 202 mjerna mjesta ili plaža. U periodu uzorkovanja temperatura mora se kretala od 22 °C do 26,5°C. Po pitanju bakterioloških pokazatelja - TC - totalnih koliforma, FC - fekalnih koliforma i FS - fekalnih streptokoka u 89,11 % uzoraka ili na 180 mjernih mjesta zabilježeno je more visoke sanitarne kakvo?e. More dobre sanitarne kakvo?e ili more podobno za kupanje, sport i rekreaciju zabilježeno je u 22 uzorka odnosno na 10,89 % mjernih mjesta. U niti jednom uzorku nije zabilježeno more III. i IV. vrste ili umjereno ili ja?e one?iš?eno more. Rezultati ispitivanja se nalaze na web stranicama županije i Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. (IP)

Facebook komentari