Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš eksploatacije plina iz polja “Sjeverni Jadran”

OD 24 LISTOPADA DO 24 STUDENOG
Studija utjecaja na okoliš eksploatacije plina iz eksploatacijskog polja "Sjeverni Jadran"  stavlja se na javnu raspravu na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure?enja Uprave za gospodarenje okolišem, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko one?iš?enje. Javnu raspravu ?e, na zamolbu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva koordinirati Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu okoliša.
Javna rasprava ?e trajati 30 dana i to od 24. listopada do 24. studenog 2008.  godine a uvid u  cjelovitu Studiju i Sažetak za javnost mogu? je prostorima Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Odsjeka za zaštitu okoliša u Puli, Flanati?ka 29/II, soba br. 28, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
Dana 4. (utorak) studenog 2008. godine s po?etkom u 17,00 sati u  prostorijama Poglavarstva Istarske županije u Puli, Flanati?ka 29/I održati ?e se javno izlaganje.
Izlaganju  ?e biti nazo?ni predstavnici investitora - tvrtka INAgip d.o.o. iz Zagreba i predstavnici izra?iva?a Studije - tvrtka ECOINA d.o.o. iz Zagreba, koji ?e prikazati tehni?ko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane SUO te raspravljati i neposredno odgovarati na postavljena pitanja nazo?ne javnosti i zainteresirane javnosti.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mo?i ?e se upisati u knjigu primjedbi koja ?e se nalazi uz izloženu Studiju i Sažetak za javnost  i/ili dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka predvi?enog za javnu raspravu, zaklju?no sa 24. studenim 2008. godine na adresu: Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu okoliša, 52100 Pula, Flanati?ka 29.

Facebook komentari