“Jadran –Metal” istarski koncesionar za skupljanje otpadnih vozila

MINISTARSTVO DODIJELO 16 KONCESIJA

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure?enje i graditeljstva dodijelilo je 16 koncesija za djelatnost skupljanja otpadnih vozila za podru?je Republike Hrvatske. Koncesije se dodjeljuju sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima koji je ministrica Marina Matulovi? Dropuli? donijela 12. prosinca 2006. Koncesijom se stje?e pravo obavljanja djelatnosti skupljanja otpadnih vozila. Ovlaštenik koncesije ima pravo i obvezu, preuzimanja otpadnih vozila od vlasnika ili posjednika otpadnih vozila, privremenog skladištenja i prijevoza otpadnih vozila od posjednika do privremenog skladišta skuplja?a ili skladišta obra?iva?a Na javni natje?aja za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih vozila na podru?ju Republike Hrvatske koji je raspisalo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva u NN 10/07, od 29. sije?nja 2007. stigle su 43 pravovremene ponude a na javni natje?aj za obavljanje djelatnosti obrade i oporabe otpadnih automobile stiglo je 30 pravovremenih ponuda.

Podnositelj zahtjeva za koncesiju trebao je izme?u ostalog predo?iti dokaze da: - raspolaže gra?evinama za privremeno skladištenje skupljenih otpadnih vozila koje udovoljavaju tehni?ko-tehnološkim uvjetima za skladištenje otpada iz propisa o gospodarenju otpadom (Zakon o otpadu («Narodne novine», br. 178/04 i 111/06), Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom («Narodne novine», br. 32/98), Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima («Narodne novine», br.136/06), - raspolaže potrebnim brojem i stru?nim profilom zaposlenika za ostvarenje operativnog programa rada, sukladno Zakonu o otpadu i Uredbi o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom, - raspolaže potrebnim financijskim sredstvima ili izvorima sredstava za ostvarenje plana i programa rada i ulaganja (potvrde BON 1 i BON 2 ne starije od mjesec dana, potvrde Ministarstva financija o pla?enim porezima i doprinosima), Pravo na dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih vozila na podru?ju Republike Hrvatske temeljem provedenog Javnog natje?aja ostvarili su slijede?i ponuditelji koji su dostavili pravodobne i potpune ponude sukladno raspisanom Javnom natje?aju : FELIS RECIKLAŽA, Sisak, JADRAN – METAL, Pula, FLORA VTC d.o.o., Virovitica SIROVINA ODLAGALIŠTE d.o.o., Zadar UNIVERZAL d.o.o., Varaždin CIAK, Zagreb FEROPAPIR, Karlovac CIOS d.o.o., Zagreb KAIROS, Osijek CE-ZA-R d.o.o., Zagreb CIOS VARAŽDIN, Varaždin RECIKLAŽA d.o.o., Vukovar METIS, Rijeka SAVA PROMET d.o.o., Sesvete RECIKLAŽA ŠIBENIK, d.o.o., Šibenik SEKUNDARNI METALI d.o.o., Knin (IP)

Facebook komentari