Istra bez deponija

ZELENI PREDSTAVILI ALTERNATIVNE PROGRAME
Danas su Zeleni u pulskom hotelu Riviera održali konferenciju za novinare na temu: „Istra bez deponija“ gdje su nastojali predo?iti javnosti programe koji su po njima najprihvatljiviji za gra?ane, kako u Istri tako i u Hrvatskoj. Jedino ispravno rješenje, koje mi Zeleni zastupamo ve? ?itav niz godina, jeste reciklaža, tj. zatvoreni krug, a pojam „otpad“ (sme?e) nastojimo pretvoriti u pojam „sirovina“ i to na na?in da se otpad vozi u reciklažne centre koji su u Europi poznati kao „Parkovi za zbrinjavanje otpada“, istaknuo je Anton Josip Rupnik. Biološki i organski otpad potrebno je dostavljati u kompostane, koje bi trebale biti izgra?ene uz reciklažna dvorišta. U Istri bi trebalo izgraditi tri do ?etiri kompostane, a svako bi doma?instvo tako?er moralo posjedovati vlastitu mini kompostanu što bi smanjilo troškove za odvoz sme?a, naglasio je Rupnik. Prema njegovim rije?ima, gradnja parka za zbrinjavanje otpada ne bi trebala koštati više od deponija koji je zapravo najskuplja varijanta, smatra on, dodaju?i kako je deponij osim toga ruglo, odraz siromaštva, neznanja, egoizma, uništavanja ljudskog zdravlja i plja?ke prirode od strane sadašnje, nekulturne generacije, koja živi kao parazit na ra?un vlastite djece. Iz svih argumenata proizlazi da je deponij otvorena septi?ka jama, znanstveno dokazana ekološka bomba, te prijenosnik zaraznih bolesti, a cilj mu je sakupiti što više otpada kako bi se proizvelo RDF gorivo, zaklju?ili su Zeleni. (D.F./I.L.)

Facebook komentari