Istarski SRP ogor?en vatrometom

VLADIMIR KAPURALIN PROTIV BAHATIH ZABAVA U ARENI
U ime istarkog ogranka Socijalisti?ke radni?ke partije, njen predsjednik Vladimir Kapuralin obratio se javnosti. "U potpunosti dijelimo nezadovoljstvo gra?ana Pule iznajmljivanjem Arene za privatnu zabavu bahatih bogataša, koji svoje bogatstvo stje?u na znoju i krvi radnika u svojim korporacijama, ali i od najšireg sloja korisnika svojih usluga, kojeg ?inimo mi svi. Tako?er dijelimo svu ogor?enost i zaprepaštenje gra?ana bu?enim vatrometom u sitno no?ne sate, kojime je zabava zaklju?ena. Krivnja onih koji su to dopustili utoliko je ve?a, zato što je Arena istim korisnicima iznajmljena i pred tri godine, kada smo tako?er to osudili. Nekoliko je razloga zbog kojih se protivimo iznajmljivanju Arene za namjene koje nemaju javni zna?aj i na koje gra?ani nemaju pravo pristupa. Najbanalniji je taj što se tom prilikom zatvaraju prometnice oko arene i time inkomodiraju gra?ani kojima se djelomi?no time ograni?ava njihova sloboda kretanja. što može biti opravdano kad je u pitanju doga?aj javnog zna?aja dostupan svima koji to žele, ali nikako kad je u pitanju privatna zabava. Posebno je neprihvatljivo održavanje vatrometa duboko u no?i i to još bez najave. Pa postavljamo pitanje onima koji su izdali dozvolu, a to je policijska uprava, kad je organizator uveliko prekora?io termin za izvo?enje vatrometa koji mu je odobren, zbog ?ega službeni organi nisu promptno reagirali i prekinuli ga, vremena su imali dovoljno da to u?ine. A najbitniji razlog zbog kojeg se protivimo ovakvoj praksi je taj što nas ovakvi primjeri prezentiraju pred svijetom kao tre?erazrednu kolonijalnu jeftinu robu, gdje je jednu Arenu, spomenik nulte kategorije, koji predstavlja svjetsku baštinu, mogu?e dobiti za 10.000 eura, dok muzi?ari koji zabavljaju gospodu vrijede 300.000 eura. "

Facebook komentari