HSS-HSLS-PGS: Decentralizirana Hrvatska za EU regija

BOLJA PRERASPODJELA SVIMA

Danas je u Puli održana konferencija za medije koalicije HSS-HSLS-PGS na kojoj su ove stranke predstavile svoj zajedni?ki program naziva "Decentralizacija i regionalni razvoj". U ime HSS-a javnosti su svoje ideje predstavili predsjednik stranke Josip Friš?i? i bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs, potpredsjednik HSLS-a Zlatko Kramari?, ?lan predsjedništva HSLS-a zadužen za pitanja gospodarstva Damir Novini?, HSLS-ov gradona?elnik Kutine Davor Žmega? te predstavnici PGS-a, potpredsjednici Maurizio Graziani i Stevan Pejnovi?. Svi su se strana?ki predstavnici složili oko izuzetne potrebe decentralizacije RH i to na tri razine: upravnoj, fiskalnoj i politi?koj. Istaknuti su danas prisutni nonsensi poput izdavanja gra?evinskih i lokacijskih dozvola prilikom ?ega gradovi i op?ine pla?aju velika sredstva za izradu Prostornih planova, GUP-ova, da bi temeljem istih Županija ili država izdavale gra?evne dozvole za taj grad ili op?inu. Istaknut je zahtjev da se 1% PDV-a vra?a lokalnoj upravi, a što je ništa drugo doli implementiranje modela raširenog u EU. Osim toga, predloženim planom decentralizacije RH zatražena je pravednija raspodjela poreznih sredstava s postoje?ih 90:10 u korist države, na razinu od 75:25. "Ve? 15 godina inzistiramo na stvarnoj decentralizaciji u kojem ne?e biti razlika izme?u malih op?ina i velikih gradova, jer ovo danas je daleko od onoga što je poželjno.

U toj je pri?i bitna raspodjela sredstava. Budu?i da nema istinske decentralizacije nastaju pokreti koji se suprotstavljaju lošoj politici Vlade RH. Naša je koalicija dobar put za izlazak iz bipolarne politi?ke scene koja je podijeljena izme?u HDZ-a i SDP-a", istaknuo je Zlatko Kramari?. Josip Friš?i? je ustvrdio da svoju kampanju ne?e trošiti na kritiku vlasti, ve? na ono kako mijenjati stvari. "Jednoglasno smo zaklju?ili da nema opravdanja da se državom upravlja kao što se to sada ?ini, da je u Zagrebu kasa, a da smo mi ostali oni koji moramo prostiti i moliti za ono što stvaramo na prostorima RH, kako bi se dio toga vratio i da bismo time mogli razvijati svoj kraj. Postigli smo konsenzus i oko pitanja kako posti?i boljitak gra?ana, a to sigurno nije dodatno zaduživanje. Trenutna stopa zaduživanja je takva da ?emo se za 4 godine na?i u dužni?koj krizi, a to danas govore svi, institucije i sama Hrvatska narodna banka. Brojke govore da je minimalan potrebni rast BDP-a u idu?e 4 godine 7%, a tu su brojku sada po?eli koristiti i SDP i HDZ, iako su potonji govorili da je realno 4-5%. Jedan od postulata naše koalicije jest kako taj razvoj ostvariti, a to je razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva te stvaranje uvjeta u svakoj sredini za razvoj", ustvrdio je Friš?i?.

U svom se izlaganju kutinski gradona?elnik Žmega? osvrnuo na promicanje decentralizacije koja bi trebala poslužiti smanjenju regionalnih razlika u RH. "Bez regionalnog razvoja RH nema šanse za ulazak u EU. Naša koalicija ?e, osim upravne i politi?ke, tražiti i fiskalnu decentralizaciju. Danas na iznosu od 10 kuna jedna kuna ide lokalnoj vlasti, a 9 ide državi. Zato naša koalicija želi taj omjer svesti na 75:25 i želi da taj novac ostane županijama i gra?anima, a isti je slu?aj s PDV-om. Gra?ani stvaraju dodatnu vrijednost i logi?no je da dio tog poreza ostane njima", rekao je Žmega?. U nastavku su se javnosti obratili Damir Bajs, Damir Novini? i Stevan Pejnovi?, a potonji je, osim decentralizacije, najavio da je cilj koalicije i dekoncentracija države po uzoru na Republiku Irsku u kojoj državne institucije i ministarstva nisu koncentrirana u jednom gradu, a zanimljiv je bio i prijedlog PGS-a da Istra, poput razvijenog Me?imurja, na budu?oj statisti?koj karti Republike Hrvatske ?ini zasebnu regiju. (S. Š.)

Facebook komentari