Hrvatski demokrš?ani osu?uju izjave Damira Kajina

KAJINOV NASTUP JE NEPRIHVATLJIV Danas je u Puli održana tiskovna konferencija Hrvatskih demokrš?ana u povodu ?lanka i komentara Damira Kajina objavljenima u Glasu Istre, a u nastavku pro?itajte obra?anje demokrš?ana istarskoj javnosti. "Mi Hrvatski demokrš?ani Istarske Županije oštro osu?ujemo izjave zastupnika Hrvatskog Sabora i visokopoziocioniranoga ?lana IDS-a Damira Kajina izre?ene politi?kim neistomišljenicima. Naime, u njegovim izjavama može se prepoznati ušutkivanje njegovih politi?kih neistomišljenika „... bolje bi im bilo da šute..“, te diskreditacija ljudi s obzirom na njihovo mjesto porijeka i omaložavanje njihovih korijena. Posebno je zabrinjavaju?a izjava " Istrijanima je dosta velikih Hrvata koji nas stalno osloba?aju." Ovakav nastup je neprihvatljiv u demokratskom svijetu jer je u suprotnosti sa poštivanjem temeljnjih ljudskih prava i sloboda, prava na slobodan izbor mjesta rada i življenja a koja su zapisana i u Povelji Ujedinenih naroda i u Ustavu Republike Hrvatske. Baš gore navedenom politi?aru su puna usta demokracije, slobode mišljenja i izražavanja, pravde i pravednosti, tolerancije. Me?utim, ovakav nastup ne govori tome u prilog. Možda se gospodin zaboravio obnašaju?i vlast, možda misli da u Županiji Istarskoj vlada jednopartijski sustav, da je dovoljan IDS a ostalima je bolje da šute. Takav politi?ki stav je opasan. Takav na?in politi?kog razmišljanja je relikt prošlog vremena gdje je Partija odre?ivala sve pa i to gdje ?e netko živjeti, raditi i kada je nametala stav da za sve treba biti "zahvalan Partiji". Gdine Kajin, prošla su vremena kada je Partija "davala karakteristike" i odre?ivala sudbine ljudi. Gdine Kajin, Republika Hrvatska je demokratska država gdje svi njeni gra?ani imaju i imati ?e slobodu izbora mjesta i na?ina života i rada u svim njenim krajevima. Svi oni koji su doselili u Istru imaju puno pravo bez straha sudjelovati u politi?koj borbi, iznositi otvoreno svoje politi?ke stavove, kritizirati aktualnu istarsku vlast u onim podru?jima za koje ocijene da se ne radi kako treba i aktivno pridonositi boljitku života u Istri. A Vi, gdine Kajin, možete svoj takav na?in shva?anja demokracije predavati na fakultetima politi?ke znanosti negdje na istoku ako je i tamo to mogu?e. U zaklju?ku, napomenuli bi da su Hrvati osloba?ali Hrvatsku. A gdina Kajina možemo podsjetiti, ukoliko je to zaboravio, da je Hrvatska država u kojoj i on živi. HD sigurno ne?e pristati na takvo ponašanje kojim se Hrvati u hrvatskoj županiji Istri pokušavaju tretirati kao gra?ani drugog reda. I zato mi Hrvatski demokrš?ani oštro osu?ujemo takvu retoriku i od Damira Kajina i IDS-a tražimo da se izjasne da li su svi oni hrvatski gra?ani – „neistrani“, koji žele, živjeti, raditi i osnivati obitelji u Istri iskreno dobrodošli ili ih se u Istri smatra nepoželjnima", zaklju?uje Livio Dolgoš, organizacijski tajnik HD-a. (IP)

Facebook komentari