HNS: Golf kao “državni interes” je neprihvatljiv

PLA?AT ?EMO I ODRŽAVANJE GOLF TERENA??

Na danas održanoj konferenciji za medije Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata u Buzetu pod nazivom "Vile i apartmani - državni interes?", Mauro Ivan?i?, vije?nik u Županijskoj skupštini Istarske županije osvrnuo se na mišljenje Poglavarstva Istarske županije o „interesu Republike Hrvatske za izgradnju golf igrališta s prate?im sadržajima Marlera u k.o. Ližnjan“ kojeg je potom izglasala Istarska županija, a koji je, prema njemu, moralno vrlo dvojben. Donosimo u cijelosti tekst izjave dane na konferenciji za medije: Nesumnjivo je golf potreban u turisti?koj ponudi, me?utim sasvim sigurno ne kao isklju?ivo politi?ka odluka, ve? kao promišljena stru?na odluka, i to osobito kada je rije? o odabiru lokaliteta, a ne ubacivanja 23 terena u Prostorni plan IŽ bez ikakvog kriterija osim zadovoljenja interesa investitora, a ?esto kao krinka „zelene“ apartmanizacije.

To u Istri nije slu?aj, stoga se stru?no mišljenje, i u ekološki osjetljivim investicijama kao što je LNG-terminal, unaprijed odbacuje „… jer je to politi?ka odluka…“ kao što je župan Jakov?i? obrazložio na protekloj sjednici Županijske skupštine. Upravo su ozbiljna stru?na promišljanja isklju?ile lokacije golf igrališta „Motovun“ i „Butoniga“ unato? snažnim politi?kim pritiscima, jer je o?igledno da je bila rije? o politi?kim lokacijama. „Kreatori“ razvoja Istre za vizije bi trebali koristiti manje muškata, a više stru?njaka. Civilizirane i ekološki osviještene zemlje, golf igrališta grade naj?eš?e kao sanaciju devastiranog okoliša, a ne na prirodno najljepšim lokacijama kao što je to slu?aj Marlera koji ?e, ukoliko se projekt golfa realizira postati „zabranjena zona za ve?inu gra?ana Istre“ upravo kao što su to nekada bili Brijuni, dok ?e se u blizini obale graditi rezidencijalne vile i apartmani.

 

Dakle, i dalje se obala Istre ogra?uje od gra?ana, a na samoj obali grade zdanja na ionako izgradnjom betoniziranoj istarskoj obali, koja postaje sve manje poželjna turisti?ka destinacija, skupa za život i domicilnom stanovništvu. Nadalje, projekt Marlera je dvojben i glede „Uredbe o ure?enju i zaštiti zašti?enog obalnog podru?ja mora“. Utvr?ivanje „interesa Republike Hrvatske“ je model koji, na primjer, omogu?uje legalno prisilno oduzimanje zemljišta privatnim vlasnicima, koji ne žele svoje zemljište dragovoljno prodati privatnom investitoru, kako bi se isto, nakon procjene koja ne mora izražavati zahtjeve vlasnika, dalo na korištenje (prodalo) privatnom investitoru. Takav se postupak do sada primjenjivao u pravilu isklju?ivo za objekte od osobitog javnog interesa kao što su objekti javne komunalne infrastrukture, vodovodi; plinovodi; autoceste i dr. od ?ega korist imali svi gra?ani.

Neprihvatljivi su i prijedlozi da investitori golf igrališta, za razliku od gra?ana, ne pla?aju vodni doprinos kao ni naknadu za ure?enje voda odnosno da vodu za navodnjavanje dobivaju po povoljnijim uvjetima od gra?ana. U slu?aju proglašenja golf igrališta „državnim interesom“ kao što je to u?inila Istarska županija, rije? je o opasnom presedanu, stoga što je uop?e dvojbeno da li je golf igralište uistinu javni interesa usprkos Mišljenju bivše Vlade, i kakvu ?e korist od svega imati upravo gra?ani. Postavlja se pitanje da li ?e troškovi investicija posredno opet biti prevaljeni na ra?un gra?ana, a održavanje igrališta proizvesti gubitke, kao što je to slu?aj u nekim susjednim zemljama, koji ?e se namiriti prodajom rezidencijalnih vila i apartmana.

Zbog svega navedenog pokre?emo inicijativu ukidanja Zaklju?ka Vlade Republike Hrvatske iz 1999. godine po kojim je utvr?eno da je „ …Program razvitka golfa, odnosno izgradnje golf igrališta od važnosti za Republiku Hrvatsku… “ što predstavlja pravnu osnovu za pokretanje postupka izvlaštenja odnosno zakonski prisilnog oduzimanja zemlje vlasnicima o ?emu smo obavijestili Vladu RH, Saborski odbor za zaštitu okoliša te nevladine udruge za zaštitu okoliša u Republici Hrvatskoj. (IP)

Facebook komentari