Herculanea digitalizirala mjerenje odvoza otpada, mijenjaju se računi

RAČUNI ZA LIPANJ RAČUNAJU SE PREMA STVARNOM BROJU PRAŽNJENJA
Završetkom individualizacije svih obiteljskih kuća na području grada Pule te ostalih JLS Fažane, Ližnjana, Barbana, s 1. svibnjem 2019. godine započela je faza mjerenja broja pražnjenja individualnih posuda. Za područje općina Marčana i Svetvinčenat s mjerenjem broja pražnjenja započelo se s 1. lipnjem. Početak digitalizacije i mjerenja broja pražnjenja posljednja je faza potpune digitalizacije sustava. "Ovim korakom korisnici su u mogućnosti kontrolirati visinu svojih računa u dijelu varijabilnog iznosa i to što većim izdvajanjem korisnih sirovina kao što su papir i karton, plastika staklo ali i ostalih korisnih sirovina (zelenog otpada, metala, odjeće i dr.)", kažu iz Herculanee.

Na računima koji su podijeljeni za svibanj za navedena područja (izuzev općina Marčana i Svetvinčenat – kreću s 1.lipnja) može se očitati ukupan broj pražnjenja posude za navedeni mjesec i sukladno tome je izvršen i obračun u varijabilnom dijelu računa. S obzirom na to da se radi o prijelaznom mjesecu za korisnike čiji broj pražnjenja prelazi 4 pražnjenja u svibnju naplata se ograničila na 4 pražnjenja uz napomenu da vode brigu o broju pražnjenja jer će računi od lipnja biti obračunati prema stvarnom broju pražnjenja.

Iz Herculanee mole korisnike koji su zadužili vlastitu posudu, a koji prema njihovim evidencijama istu ne koriste da je počnu koristiti jer su sukladno članku 39. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada istu dužni koristiti kako se ne bi trebala naplaćivati ugovorna kazna u visini od 500,00 kuna. Ukoliko korisnik ne koristi nekretninu treba se javiti u Pula Herculaneu kako bi definirali status korisnika aktivan ili neaktivan. Pula Herculanea je uz račun takvim korisnicima poslala i dopis gdje se mogu javiti.

Odvoz otpada za privatne iznajmljivače

Početak digitalizacije odnosi se i na iznajmljivače koji će svoju dodatnu posudu vaditi na pražnjenja sukladno potrebi te će se sukladno tome ista i naplatiti u varijabilnom dijelu računa ovisno o broju pražnjenja. Pri tome iz Herculanee iznajmljivačima sugeriraju da sami procjene veličinu posude sukladno potrebama s time da je potrebno istaknuti da je tijekom ljetnih mjeseci broj tjednih pražnjenja dva puta tjedno. Korisnici koji spadaju u grupu „kućanstva“ koji pružaju usluge smještaja u obiteljskim kućama, u tu svrhu imaju pravo zadužiti spremnik za miješani komunalni otpad (MKO) po vlastitoj želji. Cijena usluge prikupljanja MKO sastoji se od fiksnog dijela (cijena minimalne javne usluge - CMJU) i varijabilnog dijela koji se obračunava temeljem mjesečnog broja odvoza. Npr. za 1- 5 postelja obračunava se spremnik od 120 litara gdje je CMJU 48,54 kn + PDV, a varijabilni dio iznosi 10,63 kn/odvozu + PDV (do najviše 8 odvoza mjesečno). Veličina izabrane posude ne utječe na fiksni dio cijene, već samo na varijabilni, tj. korisnik plaća CMJU ovisno o broju registriranih postelja, bez obzira na veličinu posude koju je izabrao. Za 2019. godinu uzimaju se kao obračunska 4 mjeseca (lipanj – rujan) u kojima će se obračunati CMJU uvećana za trošak odvoza, dok će za mjesece listopad, studeni i prosinac biti obračunat samo varijabilni dio troška (odvozi) ukoliko postoji. Računi će biti izdavani mjesečno.

Pula Herculanea poslala je i dopise korisnicima na području općine Marčana i Ližnjan koji su pretežito sezonskog karaktera poslovanja, a koji do sada nisu bili u evidencijama društva i nisu plaćali uslugu odvoza otpada. Individualizacijom ti korisnici dužni su plaćati uslugu odvoza komunalnog otpada. Podsjećamo da su sukladno odluci grada Pule kao i po odlukama ostalih JLS uslugu prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada dužni plaćati svi koji posjeduju stambeni objekt. Kako bi se usluga na rubnim ruralnim područjima unaprijedila Pula Herculanea je postavila dodatnih stotinjak posuda na različitim lokacijama koji će omogućiti redovno prikupljanje komunalnog otpada s tih područja. Zajedno sa dopisima korisnici će dobiti i prikaz lokacija postavljenih posuda.

"U cilju je poštivanje načela „plati koliko si otpada proizveo“, kažu iz Herculanee, iako se neki građani žale na poskupljenje usluge odvoza otpada. Iz Herculanee pojašnjavaju: „Posljednjih godina s tog dijela prikupljane su velike količine komunalnog otpada zbog intenzivne izgradnje objekata te više nije moguće da objekti na tom području ne plaćaju navedenu uslugu. Legalizacijom tih objekata stvorile su se pretpostavke uvođenja i naplate navedene usluge. Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti u službu Pula Herculanea-e ili na broj telefona 052/638-405“.

(REx)

Facebook komentari