Gužva na Poklonu

U?KARSKI SAJAM ŽRTVA LOŠE ORGANIZACIJE
Tko se pokušao u nedjelju uputiti na Poklon na I. U?karski sajam mogao je i više nego biti razo?aran lošom organizacijom tako atraktivnog doga?aja. Naime, jedina prilazna cesta sa strane Rijeke, kao i njezin nastavak na istarskoj strani, bila je, najkra?e re?eno, zakr?ena vozilima svih vrsta: automobilima, autobusima, motociklima... a nakon beskrajnog vremena provedenog u koloni vozila svjedo?ili smo i jednoj prometnoj nezgodi izme?u osobnog vozila i motocikla. U?karski je sajam privukao o?ito prevelik broj ljudi koji organizatori nisu mogli ni zamisliti. Bilo je gotovo nemogu?e pri?i štandovima s autohtonim proizvodima i zanatima, i?a i pi?a je nestalo ve? oko 15.30 sati, iako je predvi?eno vrijeme trajanja programa je bilo do (?ak) 20 sati...
Unato? svemu, neprikosnovene zvijezde prvog sajma ovakve vrste bile su životinje - dva boškarina, magarac, koza i dvije ovce. Naro?ito su boškarini plijenili poglede odraslih i djece. Mnogi su se s tim životinjama htjeli i fotografirati na što su i vlasnik i goveda bez problema pristali. Negdje oko 16 sati je za velik broj okupljenih na Poklonu bio uprili?en "nastup" jednog od boškarina koji je sa svojim vlasnikom publiku po?astio improvizacijom svojih ora?kih vještina, kao i demonstracijom svoje poslušnosti.
Prvi se U?karski sajam pokazao kao sjajna ideja, ali, nažalost, Poklon se iskazao kao nesavladivo usko grlo i sasvim neprimjeren prostor za njenu izvedbu. Organizatorima, Javnoj ustanovi Park prirode U?ka, želimo za idu?u godinu uspješno iznalaženje boljeg prostora za manifestaciju i ne sumnjamo da uspjeh ne?e izostati. (S. Š.)

Facebook komentari