Grad Vodnjan poduzetnicima nudi povoljne kredite

RASPISAN NATJE?AJ ZA POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA
Gradsko poglavarstvo Grada Vodnjana raspisalo je natje?aj za dodjelu kredita za poticanje razvoja malog gospodarstva na podru?ju Grada Vodnjana. Odlukom se želi dodatno poticati razvoj na ovom podru?ju stvaraju?i povoljno financijsko okruženje te putem kreditiranja projekata dati podrški poduzetni?kim inicijativama. Minimalni iznos kredita je 5.000,00 eura a maksimalni je 200.000,00 eura za ulaganje u poduzetni?ke zone, a za ostale 100.000,00 eura. Pravo podnošenja zahtjeva imaju poduzetnici koji namjeravaju ulagati na podru?ju Grada Vodnjana, a registrirani su kao mala i srednja trgova?ka društva, obrt, zadruga, profitna ustanova ili fizi?ka osoba u slobodnim zanimanjima, odnosno postoje?i poduzetnici i poduzetnici po?etnici koji imaju sjedište ili prebivalište na podru?ju Grada Vodnjana. Grad Vodnjan subvencionira kamatnu stopu na poduzetni?ke kredite kako slijedi:
- 2% - za proizvodne djelatnosti, poljoprivredu, turizam, veletrgovinu i poduzetnicima koji svoju djelatnost obavljaju na podru?ju koji je prostorno–planskom dokumentacijom predvi?eno za proizvodne i poslovne namjene
- 3% - za mala i srednja trgova?ka društva, obrte, zadruge i ustanove, u ve?inskom (51% i više) privatnom vlasništvu žena koje namjeravaju ulagati i imaju sjedište ili prebivalište na podru?ju Grada Vodnjana, pa se kamata za korisnika kredita umanjuje za taj postotak. Zahtjev za dodjelu kredita zainteresirani poduzetnici mogu podi?i u poslovnim banaka i to u OTP Banci, IKB-u, Zagreba?koj banci, Raiffeisenbank i PBZ-u. Oglas je otvoren do utroška sredstava predvi?enih za ovu namjenu.(REX)

Facebook komentari