Grad Pula je trajno vezana za Uljanik

REAKCIJA GRADONA?ELNIKA MILETI?A NA ISTUP RAJKA KUTLA?E
Zbog javno ponovljenih, neargumentiranih izjava povjerenika Sindikata Istre i Kvarnera Rajka Kutla?a o privatizaciji Uljanika, a kojima neodgovorno optužuje Grad Pulu, u ime Gradskog poglavarstva, gra?ana Pule, ali i svoje osobno ime, osje?am dužnost reagirati na niz neistina koje spomenuti iznosi..
 Javnosti je poznato da sam u više navrata javno reagirao i pojasnio svoj osobni i stav Grada Pule o privatizaciji Brodogradilišta Uljanik. Osobno sam u razgovorima s upravom Uljanika, kao i u razgovorima sa potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske gospodinom Damirom Polan?ecom iznosio i zastupao stavove i interese Grada Pule koji je, ve? punih 150 godina, od samog osnutka brodogradilišta direktno vezan uz njegov razvoj.
Zbog izuzetnog zna?aja Uljanika za gospodarstvo i širu društvenu zajednicu, ne samo grada Pule ve? i ?itave regije, ponovno naglašavamo interes Grada Pule za sudjelovanje u privatizaciji Uljanika. Neovisno o samom ishodu privatizacije ?vrstog smo stava da Uljanik mora ostati u Nacionalnom programu hrvatske brodogradnje.
Grad Pula je istaknuo svoj zahtjev za dobivanjem kontrolnog paketa od 25 posto + 1 dionice Uljanika upravo sa željom da se brodogradilište sa?uva i nastavi svoj razvoj i rast kao uspješno brodogradilište i glavni gospodarski pokreta? grada Pule. Vjerujemo da ?e se kao i u drugim slu?ajevima uklju?ivanja jedinica lokalne samouprave u suvlasništvo privatiziranih velikih sustava zbog vitalnih interesa zajednice, uvažiti i stavovi Grada Pule. Ja osobno, ali i cijelo gradsko poglavarstvo dat ?emo sve od sebe u postizanju upravo ovog cilja.

Želim naglasiti da je Grad Pula uvijek i trajno vezana uz Uljanik, te da smo uvijek bili aktivni u potpori istom i u nizu navrata spašavali brdogradilište od propasti. Posebno želim istaknuti da je Grad Pula sa svojim komunalnim poduze?ima tijekom 90-tih kompenzirao potraživanja prema Uljaniku u visini 1/3 gradskog prora?una i na taj na?in omogu?io normalno funkcioniranje istog.

Nažalost, moram izraziti sumnju u namjere sindikalnog povjerenika Rajka Kutla?e, koji bez obzira na više puta javno iznesene stavove Grada Pule o privatizaciji Uljanika neargumentirano optužuje, te se njegov istup može ocijeniti jedino i isklju?ivo kao politikantstvo koje nema veze sa sindikalnom borbom za prava radnika. Rajku Kutla?i, obzirom na nedavne istupe vezane uz namjenu zemljišta brodogradilišta Uljanik, kad je tako?er obmanjivao javnost, poru?ujem da bi bilo najbolje da se izravno i otvoreno kao politi?ki kandidat uklju?i u politi?ku arenu.

Facebook komentari