Gospodarenje otpadom ili manipulacija sme?em?

RJEŠAVANJE PROBLEMA ZBRINJAVANJA OTPADA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
Danas je u Labinu održana konferencija za novinare na temu neprimjerenosti rješavanja problema zbrinjavanja otpada u Istarskoj županiji projektom "Kaštijun" i spaljivanje  35% istarskog komunalnog otpada u TC Koroma?no (Holcim) u Koroma?nu. Na konferenciji su prisustvovali predstavnici ekoloških udruga "Pineta" i "Naša Zemlja". Koordinacija udruga je svjesna težine problema otpada i rješavanja istog, no isto tako smatra da bi druga?ijim pristupom rješavanja problema u Istarskoj županiji postigli veoma dobre rezultate. Taj pristup rješavanja problema otpada treba biti prepoznat u Planu gospodarenja otpadom Istarske Županije – koji nažalost još nije uskla?en sa nacionalnim, a samim time ni usvojen od mjerodavnih institucija. Plan gospodarenja otpadom Županije Istarske je u ovakvim okvirima neprihvatljiv jer: 1. Sustavno rješavanje problema ne može zapo?eti obrade i odlaganja otpada (izra?uju se planovi za centralno odlagalište Kaštijun, a ne postoji plan gospodarenja otpadom koji ?e odrediti smjer budu?ih gradskih sustava; reciklažna dvorišta, transfer stanica, broj kanti za odvojeno prikupljanje otpada, mjere i ciljeve za smanjenje koli?ine otpada). 2. Tehnologija koja je odabrana za ovaj centar nije najbolje rješenje za (35% ukupne koli?ine otpada bi se spaljivalo, a ukupno 35% odlagalo) što je prema našim saznanjima neprihvatljivo jer se na taj na?in ne pristupa sustavnom rješavanju problema ve? samo saniranju posljedica neodgovornog ljudskog ponašanja. 3. Postoje indicije kako su studiju utjecaja na okoliš za spaljivanje otpada u Holcimu odobrila svega 2 ?lana komisije što nije natpolovi?na ve?ina ukupnog broja ?lanova komisije (nejasan je angažman Ministarstva zaštite okoliša i postojanje institucije procjene utjecaja na okoliš kada se ?lanovi komisije koje odabire samo ministarstvo ili ponašaju neodgovorno ili rade vo?eni vlastitim interesima). Udruge postavljaju pitanje; kakav je to sustav kada dvoje ljudi može pravomo?no odrediti prihvatljivost nekog projekta po pitanju utjecaja na okoliš. 4. U prostornom planu Istarske županije (SI.N.IŽ 02/02) u Koroma?nu bi se trebale nalaziti gra?evine za obradu neopasnog tehnološkog otpada te gra?evina za biološku i termi?ku obradu otpada. Stoga udruge zahtijevaju objašnjenje tog prostornog plana; da li se u Koroma?nu nalazi spalionica otpada ili Tvornica cementa? 5. Spaljivanjem sekundarnih sirovina (Automobilske gume, otpadna ulja i GIO – gorivo iz otpada - u kojemu ima i toksi?nih materijala koje upotrebljavamo u ku?anstvima) u TC Koroma?no, u slu?aju akcidentnih situacija narušio bi se i onako krhki eko sustav u okolici. Zbog svih nejasno?a i povreda na?ela i procedura tražimo od Županije da ne nastavlja promovirati ovakav na?in gospodarenja otpadom i okrene se planiranju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom gdje ?e se maksimalni trud i financijska sredstva ulagati u sprje?avanje nastanka otpada, ponovnoj upotrebi i reciklaži, a ne kao u predloženom planu gospodarenja otpadom; u odlaganje i spaljivanje. Prema podatcima iz Europske unije, recikliranjem otprilike 10.000 tona otpada otvaramo 240 radnih mjesta te smatramo da bi i Istarska županija morala prepoznati dobrobiti odvojenog prikupljanja otpada odnosno inteligentnih sustava gospodarenja otpadom. (IP)

Facebook komentari