Godišnja skupština udruge Sportsko društvo “Bunarina 1962”

UPU?EN ZAHTJEV GRADSKOM VIJE?U GRADA PULE Ove subote održana je redovna godišnja skupština udruge Sportsko društvo "Bunarina 1962" koja se ve? dvije godine zalaže za o?uvanje sportske lu?ice Bunarina i protivi njenoj prenamjeni u luku nauti?kog turizma. Na ovogodišnjoj skupštini okupilo se više od šezdeset ?lanova udruge kako bi na licu mjesta raspravljali o nastaloj situaciji i gotovo jednoglasno donijeli odluke koje ?e predstavljati smjernice u daljnjem radu. Kako saznajemo skupštini je prisustvovala i novoizabrana Predsjednica Vije?a mjesnog odbora Nova Veruda Mirjana Antoneli? te Antun Rupnik, koji su podržali slijede?e zahtjeve SD "Bunarina 1962": 1. Da Gradsko vije?e grada Pule donese Odluku kojom ?e se urediti sva temeljna pitanja, upravljanja i korištenja objekata, ure?aja i opreme na prostoru SRC "Bunarina" te otoka Veruda (Fratarskog otoka), kao javnog dobra 2. Da se ostvaruju opredjeljenja sadržana u svim do sada donešenim Odlukama skupštine op?ine Pula i Gradskog vije?a grada Pule, u kojima je sadržan javni interes da se podru?je Bunarine, odnosno prostor zapadnog dijela zaljeva Veruda koristi isklju?ivo za potrebe gra?ana grada Pule, kao tradicionalno okupljalištei prostor za odmor, zabavu i rekreaciju. 3. Da se sportsko rekreacijskim Udrugama, u okviru njih i SD Bunarina 1962 osiguraju uvjeti rada i aktivnosti u objektima SRC Bunarina , koji su njihovim radom gra?eni za tu namjenu, te da u njima imaju svoje sjedište i mjesto za svoje aktivnosti 4. Da se gra?anima grada Pule, neposrednim korisnicima objekata u SRC "Bunarina" osiguraju jednaka prava upravljanja i korištenja instaliranih kapaciteta, kao što je to praksa u drugim op?inama i gradovima naše Županije i šire u Republici Hrvatskoj. 5. Da se podrži ve? pokrenuti zahtjev za izmjenu, odnosno poništenje Odluke o datoj koncesiji za gospodarsko korištenje sportske lu?ice Bunarina, te primjeni odluka ?lanka 81 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. (N. M.)

Facebook komentari