?etvrto mjerenje kakvo?e mora

MORE ONE?IŠ?ENO NA 15 TO?AKA
Na Internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva (http://www.mzopu.hr/more/) objavljeni su rezultati ?etvrtog ovogodišnjeg mjerenja kakvo?e mora na plažama hrvatskog Jadrana. ?etvrto ispitivanje kakvo?e mora na morskim plažama obavljeno je od 7. lipnja do 4. srpnja 2008. godine na 885. to?aka ispitivanja. Na petnaest to?aka ispitivanja uzorci mora prelazili su grani?ne vrijednosti propisane Uredbom o standardima kakvo?e mora na morskim plažama (NN 33/96). Na to?ci ispitivanja u Malom Lošinju - plaža: Usis bazena Hotela Punta (Primorsko-goranska županija), uzorak je ocijenjen kao ja?e one?iš?eno more zbog puknu?a kanalizacijske cijevi u sanaciji. O tome su obaviještene nadležne inspekcije. Uzorkovanja su ponovljena narednih dana, a ponovljeni uzorci na podru?ju Malog Lošinja  ukazivali su na more visoke kakvo?e odnosno more podobno za kupanje. Ispitivanje kakvo?e mora na plažama provodi se prema Programu ispitivanja kakvo?e mora, a u skladu s Uredbom o standardima kakvo?e mora na morskim plažama (Narodne novine 33/96). Ispitivanja se vrše svakih 15 dana duž cijele Jadranske obale a rezultati se objavljuju na web stranicama Ministarstva. Troškove uzorkovanja podmiruju županije a uzorkovanje provode ovlašteni laboratoriji. Program stalnog pra?enja sanitarne kakvo?e mora provodi se od 1. svibnja do kraja sezone kupanja, što za ove prostore zna?i do kraja rujna. Uzorci mora uzimaju se na plažama najmanje svakih 15 dana, 10 puta u sezoni kupanja (12 puta za plaže koje su uklju?ene ili se planiraju uklju?iti u projekt "Plava zastava"). Od idu?e godine rezultate mjerenja, sukladno novoj Uredbi uskla?enoj s EU Direktivom, bit ?e dužne objavljivati i županije. (REX)

Facebook komentari