Eko incident u Mar?ani

ISKRCANA KAMENA VUNA U LOKVU

Zeleni telefon primio je 6. lipnja dojavu da je nepoznati po?initelj iskrcao cijelu prikolicu kamene vune u lokvu kraj Mar?ane. Time je ugrozio zašti?ene životinjske vrste koje žive u lokvi te životinje koje se tu napajaju. Lokaciju je obišla Zelena Istra koja je sve fotodokumentirala te obavijestila Inspekciju zaštite okoliša. Inspektorica Marijana Boži?evi? promptno je reagirala, izašla na teren i obavezala Op?inu Mar?ana da kamenu vunu hitno ukloni budu?i da raspršena u prirodi može imati štetan utjecaj. O slu?aju smo obavijestili i Centar za obavješ?ivanje te Lova?ko društvo koje ?e uz Op?inu organizirati ?iš?enje lokve kako bi se što prije sanirala.

Tako ?e zajedni?kim angažmanom biti spašeno ovo vlažno stanište koje po Ramsarskom popisu spada u najugroženiji tip staništa u Hrvatskoj. Po?initelj se stvarno morao potruditi ne bi li iskrcao taj štetni materijal upravo u tu lokvu do koje nije lako do?i što je krajnje neodgovorno! "Poru?ujemo mu da se zapita o svim štetnim posljedicama koje je uzrokovao svojim ponašanjem i da sljede?i put besplatno može odložiti do 2m3 (veli?ina auto prikolice) gra?evinskog materijala na odlagalištu Valmarin na Velom Vrhu!" poru?uju iz Zelene Istre. (IP)

Facebook komentari