Down centar Pula za izmjenu zakona

STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA I NAKON 7. GODINE ŽIVOTA DJETETA?

U prostorijama Down sindrom centra u Puli predstavljen je Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi koji je nastao kao rezultat višegodišnjeg rada ove ustanove na rješavanju problema obitelji i osoba s Downovim sindromom. Prema rije?ima voditeljice centra Branke Butorac, osim objedinjavanja dosadašnjih 18 prava koja su se do sad mogla ostvariti u sustavu socijalne skrbi u osam novih, ovim prijedlogom pojednostavljuje se postupak priznavanja i administracije, te se uvode nova prava za djecu s najtežom invalidnoš?u. Od posebnog zna?aja je uvo?enje Prava na status roditelja njegovatelja i nakon sedme godine života djeteta za najteže slu?ajeve što do sada nije bilo predvi?eno. Ukoliko bude prihva?en, ovaj prijedlog izmjena zakona donio bi novine i na podru?jima Prava na skrb izvan vlastite obitelji i Prava na pomo? u ku?i. Nacrt prijedloga izmjena trebao bi se uskoro na?i na saborskim klupama, kada ?e sabornici odlu?ivati o prihva?anju predloženih noviteta koji bi uvelike olakšali život osobama s Down sindromom i njihovim obiteljima. (Da. B.)

Facebook komentari