Dovršena I faza izgradnje kanalizacijske mreže naselja Kukci

ŠTIFANI?: ZAŠTITA OKOLIŠA JE U ŽIŽI INTERESA IZVRŠNE VLASTI
Dovršeni su radovi na asfaltiranju prekopanih ulica u naselju Kukci. Prema  planu asfalt  se u cijelosti skinuo, te postavila nova podloga tampona. Sve prekopane ulice ponovo su asfaltirane i to u minimalnoj širini od 5,00 m, dok su neke asfaltirane od zida do zida.  Predsjednik MO Nova Vas, E?idio Roša, je s oduševljenjem rekao da je dugom putu do poznate kanalizacije došao kraj. Malo smo kasnili, ali zajedni?kim naporima smo radove priveli kraju, kazao je direktor komunalnog poduze?a Usluga Pore?, Rodoljub Kosi?. Imali smo malo poteško?a oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Još je nekoliko ?estica koje nisu riješene, ali one nisu direktno vezane za prvu fazu izgradnje kanalizacijske mreže. Vrijednost investicije prve faze iznosi oko dva milijuna kuna. Mještani bi se u roku od dva mjeseca trebali priklju?iti na kanalizacijski sustav. Za sve potrebne informacije djelatnici Usluge stoje na raspolaganju, zaklju?io je Kosi?.  
I ove je godine TZ Grada Pore?a dodijelila nov?anu nagradu za ure?enost u visini od 10.000,00 kn. Direktor komunalnog poduze?a je podsjetio da je na sjednici mjesnog odbora Nova Vas odlu?eno navedena sredstva utrošiti na ure?enost zelene površine na raskrsnici Kukci. Djelatnici komunalnog poduze?a Usluga i izvo?a? radova trenutno rade na pro?iš?avanju kanalizacijskog kolektora, a za ponedjeljak je predvi?eno snimanje sustava pomo?u kamere. Komunalno poduze?e procjenjuje da ?e sustav Kukci I u srijedu 13.kolovoza 2008.godine biti spreman za prihvat prvih otpadnih voda. Zaštita okoliša je u žiži interesa izvršne vlasti Grada Pore?a , kazao je Gradona?elnik Edi Štifani?. Dva vrlo važna ekološka projekta za Pore? su projekt sanacije komunalnog odlagališta otpada "Košambra" na kojem radovi teku planirano, a u sklopu kojeg je i ure?aj za pro?iš?avanje otpadnih voda i septi?kih jama prvi takav u Hrvatskoj. Tu je i projekt "Jadran", projekt zaštite od one?iš?enja voda na priobalnom podru?ju. Kao što vidite o?ekuje nas još jedna radna godina, prepuna užurbanosti, novih gradilišta , dizalica i velikih planova. U naselju Kukci bit ?e izgra?eno igralište za djecu,  oboga?en dje?ji park i prošireno bo?alište, zaklju?io je Gradona?elnik Grada Pore?a Edi Štifani?. Tijekom okupljanja na lokalitetu dje?jeg igrališta Kukci razgovarali smo s tre?im stanovnikom novog naselja Kukci, gospodinom Mirkom Cvitkom, koji se doselio još 1978. godine kad se naselje po?elo graditi. Prisjetio se tih dana i rekao nam kako su sami mještani kr?ili put do parcela. Nakon 30 godina Kukci imaju kanalizaciju i asfaltirane ulice. Zahvalio bih se Gradu Pore?u i MO Nova Vas jer su Kukci s kanalizacijskom mrežom postali onakvo predgra?e kakvo jedno turisti?ko središte poput Pore?a i zaslužuje. U povodu završetka izgradnje prve faze kanalizacijskog sustava Kukci, stanovnici naselja Kukci uz podršku MO Nova Vas, organizirali su  zajedni?ko druženje gra?ana  sa predstavnicima izvršne vlasti, komunalnog poduze?a Usluga i izvoditelja investicijskih radova.


Facebook komentari