Gradsko poglavarstvo: Donesen kona?ni prijedlog pulskog GUP-a

UNESEN I NIZ PROMJENA  
Na danas održanom Gradskom poglavarstvu Pule usvojen je Zaklju?ak o utvr?ivanju kona?nog prijedloga GUP-a grada Pule, ali i Prijedlog Zaklju?ka o izmjeni i dopuni Zaklju?ka o usvajanju Izvješ?a o javnoj raspravi o prijedlogu GUP-a kojim je Poglavarstvo usvojilo primjedbe koje se ti?u potrebe da se na lokaciji Pragrande (na kojoj ?e se na?i budu?i bazenski kompleks) dodjeli i sekundarna namjena (sadržaji poput disko kluba) koja ?e budu?em gradskom bazenu omogu?iti dodatne prihode. Potom je za zone Mljekare i Elektromlina (skladište Puljanke) usvojena prenamjena u mješovite zone, sve kako bi se time doprinijelo rješavanju problema prometa, ali i da bi se potencirala koncentracija svih proizvodnih djelatnosti i novoplaniranoj zoni industrije u Šijani.


Osim ovih izmjena, usvojene su i dodatne koje se ti?u lokacije Puntižela, koja se odre?uje za zonu ugostiteljsko turisti?ke namjene istovjetno prijedlogu plana koji je bio na javnoj raspravi, a vezano za zonu stanovanja u ulici Sisplac odbacuju se dosad prihva?ene primjedbe o deurbanizaciji. Tre?a izmjena je donesena vezano za podru?je Dolinke gdje se, prema rije?ima gradona?elnika, ispravlja nepravda nanesena tamošnjim stanovnicima te se nizu katastarskih ?estica dodjelio status zone stanovanja. (S. Š.)

Facebook komentari