Dijelovi kona?nog prijedloga GUP-a grada Pule

KONA?NI PRIJEDLOG GUP-a
Regional Express donosi dijelove kona?nog prijedloga Generalnog urbanisti?kog plana grada Pule. Sve karte možete pregledati u on-line galeriji Regional Expressa. U ovom dijelu predstavljanja izdvojili smo Stanovanje i Glavne turisti?ke zone. Kona?ni prijedlog Generalnog urbanisti?kog plana grada Pule biti ?e razmatran na tematskoj sjednici Gradskog vije?a ?iji termin još nije odre?en.


Integrirani tekst kona?nog prijedloga možete pogledati OVDJE.
Dokument 2
Dokument 3


STANOVANJE

Kako ovaj GUP – u pogledu planiranog broja stanovnika ima istu projekciju kao i GUP iz 1983. sa stanovišta kapaciteta nije potrebno proširenje površina namijenjenih stanovanju u odnosu na one dosad planirane. Me?utim iz urbanisti?ko-strateških - u smislu opredjeljenja planiranja stanovanja na isklju?ivo kvalitetnim lokacijama (vizure, osun?anost), ekonomskih razloga (ve? izgra?ena infrastruktura), kao i  zbog želje da se udovolji zahtjevima tamo gdje je to urbanisti?ki prihvatljivo predvi?aju se nove i proširenje postoje?ih površina namijenjenih stanovanju, ali  i  smanjenje nekih, procijenjenih nekvalitetnim za tu namjenu.
Jedna od osnovnih postavki utvr?ena ovim GUP-om vezana za stanovanje je potreba fizi?kog završavanja kroz interpoliranu izgradnju (urbano dovršenja gra?evina visokogradnje),  oplemenjivanje i povezivanje te namjene s glavnim urbanim tokovima putem javnih i ostalih sadržaja, te urbano opremenje (urbano dovršenje opremljenosti zona).GUP-om se predvi?a u stambenim kvartovima koji su nekad predstavljali karakteristi?no obilježje grada (Kaštanjer, Monvidal, Gregovica, Šijana, Stoja i dr.) i koji su se kroz vrijeme isklju?ivo stambeno izgra?ivali, odre?ivanje podru?ja (ulica, trgova) u kojima ?e biti koncentrirani  javni sadržaji, trgovine i sl., kako bi se formirao ambijentalno prepoznatljiv prostor, te stvorio red u sada vrlo neorganiziranim i neopremljenim stambenima susjedstvima.GUP-om su predložene  tri nove površine stambene namjene na vrlo atraktivnim podru?jima kao izgradnja koja ?e dovršiti prostore zahva?ene neorganiziranom postoje?om izgradnjom. a istovremeno  i iskoristiti izgra?enu infrastrukturu u cilju primjerene izgra?enosti i orbane opremeljenosti zona.U cilju primjerene izgradnje te opremljenosti zona, priprema za izgradnju novoplaniranih površina namijenjenih stanovanju podrazumjeva izradu planova užeg podru?ja  i izgra?enu infrasturkturu


VERUDA

Ovo je podru?je GUP-om iz 83. g. planirano kao nova površine stambene namjene za 7100 stanovnika  površine 47 ha (prostor iznad zaobilaznice i ispod "južnog bulevara" prema moru). Na bazi navedenih kvantifikacija dimenzionirala se i izgradila kapitalna infrastruktura.
Detaljni planovi, koji su izra?eni na bazi GUP-a u 83., realizirani su samo djelomi?no, tako da je stanje u prostoru nesre?eno, posebice u dijelu starog središta Verude, koji je neprikladnim adaptacijama i dogradnjama postoje?ih objekata primjer neuspjele urbanisti?ko-arhitektonske zaštite ambijenta.U realizaciji je izostala  ideja GUP-a iz 1983. funkcionalnog protezanja trgova?kog centra Veruda preko starog dijela Verude, do mora - uvale Valsaline, gdje su smješteni objekti bivše vojne klaonice (današnji "Mornar") i kompleks Ferijalnog Saveza.
I ovim GUP-om se ovaj prostor ocjenjuje zna?ajnim za šire podru?je grada, te je stoga preuzeta ideja stvaranja centra kojemu gravitira cca 20.000 stanovnika Verude, Vidikovca, Valkana i Stoje i kojeg treba urbano regulirati, artikulirati, sadržajno nadopuniti i spojiti primjereno, preko prometnice ("južni bulevar") sa rekreativnim površinama i plažom u uvali Valsaline s ciljem formiranja pješa?kog urbanog poteza centar grada – riviera grada.
Nova – reducirana postoje?a površina stambene namjene predvi?ena je veli?ine 13ha za smještaj cca  1 600  stanovnika, s planiranim višeobiteljskim tipom stambene izgradnje.
Poslovni dio podru?ja (produžetak centra Verude) smješten je na površini od cca 4,8ha i u jednom dijelu se predvi?a kao izgradnja poslovno-stambenog tipa.
Isto?ni dio podru?ja završava športskom lu?icom u Verudskom kanalu (današnji “Delfin”) i vezan je na rekreativne površine kao logi?an završetak stanovanja na Vidikovcu.


VALOVINE

Ovo je podru?je GUP-om iz 83. bilo namijenjeno turisti?koj izgradnji. Isto je u me?uvremenu dogradnjama i  novogradnjama   neprimjereno izgra?eno.Ovaj se prostor procjenjuje vrlo atraktivnim, ali istovremeno u odnosu na blizinu rekreacije i turizma  (poluotok Stoja,  Valovine  i potencijalno prostor Musila) urbanisti?ki vrlo osjetljivim.  Prema na?inu gradnje ovo podru?je veli?ine cca 10ha planirano je za rezidencijsko  stanovanje.


ŠTINJAN - KARŠIOLE

Ovo podru?je ?ini neizgra?eni prostor izme?u Velog Vrha i Štinjana.
Obzirom na osnovnu koncepciju GUP-a kojom je sjeverni dio luke planiran kao sadržajno vrlo opremljen prostor, ovo podru?je na južnom obronku zaljeva, iznad Vallelunge predstavlja logi?no okruženje stambenoj izgradnji, koja gravitira tom dijelu  luke (NOVA RIVA), i time zaokružuje i  definira oblik grada oko pulske luke.


GLAVNE TURISTI?KE ZONE

VERUDELA I ZLATNE STIJENE

Ova zona obuhva?a postoje?u turisti?ku izgradnju, te novoplaniranu površinu ugostiteljsko-turisti?ke namjene na lokaciji “Stara Saccorgiana”
Postoje?a turisti?ka izgradnja na ovoj lokaciji GUP-om je utvr?ena unutar postoje?ih kapaciteta .
U cilju podizanja standarda i pove?anja kategorije (kako vanjskih tako i unutrašnjih prostora)  GUP-om je utvr?ena mogu?nost rekonstrukcije,  koja u  kona?nosti može rezultirati smanjenjem utvr?enih kapaciteta. Na prostoru izme?u Verudelle i Zlatnih stijena, u uvali “Stara Saccorgiana”, GUP-om je utvr?ena nova površina ugostiteljsko-turisti?ke namjene (10ha) .
Unutar iste, a temeljem osnovnih opredjeljenja da se unutar cjelokupnog podru?ja Grada Pule ne planiraju turisti?ka naselja graditi ?e se isklju?ivo hoteli minimalno kategorizirani s ?etiri zvjezdice, kapaciteta utvr?enih u tablici br. 4.
   
STOJA I VALOVINE
 
Ovo podru?je obuhva?a novoplaniranu turisti?ku izgradnju u uvali Valovine i u neposrednoj blizini topni?ke bitnice Valovine unutar kojeg se planira izgradnja hotela minimalno kategoriziranih s ?etiri zvjezdice sukladno kapacitetima za cjelovito podru?je  danim u Tablici br. 39. GUP-om iz 1983. turisti?ka izgradnja je planirana u neposrednom okruženju stambene izgradnje na lokaciji iznad AC Stoja. Ovim GUP-om se navedeno podru?je namjenjuje za rezidencijsko stanovanje, a turisti?ka namjena se dislocira na podru?je prethodno navedeno.

Temeljem stavova i preporuka Prijedloga Prostornog plana Istarske županije ocjenjuje se, da zbog ekoloških razloga (kao vrste ugostiteljskih gra?evina), postoje?i kamp na lokaciji poluotoka Stoja u planiranom razdoblju nije primjeren. Stoga se, kao i zbog prihvatljivijeg režima korištenja otvorenih površina, ovdje planira gradnja druge vrste ugostiteljskih gra?evina i to gra?evina iz skupine hoteli, dok se preostalo zemljište namjenjuje zelenilu i rekreaciji.


PUNTIŽELA  I “HIDROBAZA”

Ocjenjuje se da ovo podru?je zbog same lokacije i okolnih prostora, ima velike prednosti i mogu?nosti za  realizaciju vrlo atraktivannog i zna?ajanog kompleksa u ukupnoj turisti?koj ponudi grada.
Ovo podru?je obuhva?a postoje?i kamp i turisti?ko naselje na lokaciji Puntižela i novoplaniranu turisti?ku namjenu na lokaciji Hidrobaza. U okviru postoje?e ugostiteljsko-turisti?ke namjene se planira preure?enje postoje?ih kapaciteta u kvalitetniji oblik koji ?e omogu?iti viši standard turisti?ke ponude izgradnjom hotela i turisti?kog naselja, sukladno kapacitetima utvr?enim u tablici br. 39.


"STOJA - STARA KLAONICA”
 
GUP-om je zadržana površina ugostiteljsko-turisti?ke namjene iz GUP-a 83. g s time da je ista reducirana na površinu od 1,35 ha, dok se na preostalom dijelu GUP-om  predvi?a rekreativna namjena. Unutar predmetne lokacije planira se izgradnja manjeg hotela minimalno kategoriziranog s ?etri zvjezdice sukladno kapacitetima utvr?enim u tablici br. 4.


OTOK SV. ANDRIJA

U okviru ugostiteljsko zabavnog centra na otoku Sv. Andrija može se odvijati isklju?ivo rekonstrukcija postoje?ih gra?evina (tvr?ava) i ure?enje otvorenih površina namijenjenih pružanju svih usluga u ugostiteljstvu i turizmu (kockarnica, zabavni sadržaji, muzej, usluga prehrane i sl.) osim usluga smještaja. Ugostiteljske gra?evine koje ?e se graditi u okviru ove namjene moraju odgovarati uvjetima iz Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN 82/07) koji se odnose na skupine “restorani” i/ili “barovi”.


MUSIL

U postupku izrade ovoga GUP-a se o prostoru danas ve? bivše vojne zone na poluotoku Musil razmišljalo kao o potencijalnoj turisti?koj namjeni, odnosno dugoro?noj pretpostavci. Kako, me?utim, Prostornim planom ure?enja Grada Pule na ovom podru?ju nije planirana ugostiteljsko turisti?ke namjena, a niti su u to vrijeme postojale temeljne spoznaje o mogu?em i održivom optere?enju prostora, ovim se GUP-om poluotok namjenjuje zaštitnim zelenim površinama.U uvali Valsaline se osim zadržavanja postoje?ih kapaciteta hostela Ferijalnog saveza mladih, u centru Valsalina u podru?ju mješovite namjene planira manja smještajna gra?evina hotelskog tipa namijenjena kongresnom turizmu.


IZLETNI?KI – SHOPPING TURIZAM
U donosu na  atraktore i kretanje turista  prostor ispred Arena ovim GUP-om se procjenjuje  izuzetno važnim. Isti je danas prometno vrlo konfliktan i nije ure?en primjereno svojoj namjeni. S  ciljem prepoznavanja vrijednosti i potencijala lokacije GUP-om se utvr?uje potreba artikuliranja ovog prostora kroz realizaciju postoje?ih rješenja ( urbanisti?ko – arhitektonski natje?aj). Potez, u starom gradu, od glavne tržnice, preko Flanati?ke ulice, Ulicom Sergijevaca,   Foruma i Kandlerove ulice do Arene, treba pretvoriti u glavni turisti?ko-kulturni i turisti?ko-shoping itinerar grada, uz adekvatna prometna rješenja (parking prostori) uz Tržnicu i Arenu.  
Koncentracija ve?ih trgova?kih centara ovim je GUP-om predvi?ena unutar novoplaniranih površina gospodarske – poslovne namjene duž gradske obliaznice. Obzirom na svoju prometnu poziciju iste se procjenjuju interesantnim i u okviru dodatne turisti?ke ponude.


POMORSKI TURISTI?KI PROMET

Pomorski turisti?ki promet koncentriran je unutar gradske luke. GUP-om se predvi?a smještaj putni?ke luke na rivi uz  potrebu primjerenog dimenzioniranja, te sadržajnog i urbanog opremanja lokacije.Obzirom na ?injenicu da je prethodna lokacija prostorno limitirana GUP-om se kao II faza utvr?uje potreba izgradnje trajektno – putni?ke luke u bivšoj vojnoj zoni Vallelunga gdje postoje potrebni maritimni i prostorni  uvjeti kao i  adekvatna prometna povezanost. 


NAUTI?KI TURIZAM

Za razvoj nauti?kog turizma GUP-om su rezervirani prostori u sjevernom dijelu lu?kog podru?ja Pula i u Verudskom kanalu. GUP-om je utvr?ena mogu?nost izgradnje nove luke nauti?kog turizma – marine na bivšoj vojnoj lokaciji "Katarina-Mulimenti". U okviru navedene lokacije kao dopuna osnovne djelatnosti može se graditi hotel minimalno kategoriziran s ?etiri zvjezdice maksimalnog kapaciteta utvr?enog u tablici 39.  Kapaciteti vezani za osnovnu djelatnost utvr?eni su u tablici 41, a osnovni prostorni pokazatelji u tablici 42.U Verudskom kanalu i ovim je GUP-om zadržana postoje?a namjena luka nauti?kog turizma – marina. Kapaciteti vezani za osnovnu djelatnost utvr?eni su u tablici 41, a osnovni prostorni pokazatelji u tablici br. 42. U zapadnom i sjevernom obalnom dijelu Verudskog kanala, u okviru površina namijenjenih sportu i zaštitnim zelenim površinama (isto?no od Ulice Verudella) potrebno je osigurati koridor minimalne širine 2m u kojemu ?e se realizirati pješa?ka i biciklisti?ka staza kojom ?e se me?usobno povezati glavne gradske rekreacijske površine.

Facebook komentari