Brijuni Rivijera: Turizam bez granica

Piše: Sanja Šariri
Zabrinjavaju?e je zamijetiti da se povodom javnog poziva ovih dana objavljenog u tiskanim i elektronskim medijima, a koji se ti?e izbora "kvalificiranih ponu?a?a za realizaciju greenfield turisti?kih projekata na prve ?etiri lokacije: Pineta Fažana, Hidrobaza, otok Sv. Katarina - Mulimenti i Muzil” nitko na isti nije kriti?ki osvrnuo.
Isti?emo to stoga što za dobar dio ovdje navedenih lokacija ne postoji ama baš nikakva prostorno-planska dokumentacija, a to ?e zainteresiranim doma?im i stranim pravnim osobama koje ?e podnijeti prijave za “realizaciju projekata po tzv. BOT modelu (izgradi-upravljaj-prenesi)” tamo, o?ito, omogu?iti da grade što im se prohtije.
Naime, na neizgra?enim dijelovima fažanske i pulske obale, natje?ajem je kao limit zadan tek “maksimalan broj kreveta” za odre?enu lokaciju. U slu?aju fažanske Pinete je to, primjerice, 960 kreveta, a na pulskom Muzilu ?ak do 2500 kreveta, a pridodano mu je i golf igralište. Dakle, premda zimus doneseni Prostorni plan grada Pule za lokacije Muzila, Vargarole, Fižele i Valelunge predvi?a „vojnu namjenu” – eto ti natje?aja za muzilsko golf igralište i 2500 kreveta!
Pulski GUP sa svoje strane predvi?a za podru?je Muzila ugostiteljsko-turisti?ku namjenu, ali, vidi vraga, taj dokument još nije donesen.
Poslužit ?emo se na ovom mjestu citatom koji ?u prenijeti iz intervjua Emila Jurcana u aktualnom broju Regionala – u jednom trenu ovaj apsolvent arhitekture veli: „Trenutna situacija je takva da privatnim investitorima nitko ništa ne uvjetuje, svoje želje mogu u potpunosti realizirati. To je standard u tre?em svijetu. U razvijenijim situacijama lokalna samouprava uvjetuje investitoru što on može, a što ne može.” Da smo po nekim pitanjima doista u tom tre?em svijetu, pokazuje i ovaj najnoviji primjer. Kako ina?e protuma?iti ?injenicu da za navedeno podru?je obalnog pojasa za koji je zakonom propisana obveza izrade Detaljnog plana ure?enja, ne postoji ni Generalni urbanisti?ki plan? Donesen je pak Prostorni plan, ali on odre?uje tu zonu kao vojnu, ali ipak se raspisuje natje?aj za „2500 postelja i golf igralište”??
Prema navedenom, jedini limit potencijalnom investitoru jest taj broj postelja. Visina, oblik gra?evine, broj gra?evina uop?e, njihova lokacija, morfologija, da ne nabrajamo dalje – ne postoji. Ostavljeno je nekome drugome na volju, umjesto da o tome sami odlu?ujemo i propisujemo što i kako želimo u neizgra?enim dijelovima pulske obale i tako osigurmo da tim resursima uistinu sami i upravljamo.
Obzirom da je rije? o kapitalnoj imovini svih nas kojom radi svojeg dobra moramo što mudrije upravljati, s razlogom se možemo zapitati kakva je to vlast koja si uzima za pravo samovoljno i bez upliva javnosti donositi tako važne odluke koje ?e u kona?nici utjecati na život stanovništva juga Istre.

Facebook komentari