Brijuni Rivijera- Okon?anje roka odaziva na Javni natje?aj

DOSTAVLJENE DOPUNE ZA REALIZACIJU GREENFIELD TURISTI?KIH PROJEKATA

Priop?enje temeljem okon?anja roka odaziva na JAVNI NATJE?AJ za pravne usluge društvu Brijuni Rivijera d.o.o. u procesu realizacije greenfield turisti?kih projekata na ?etiri lokacije Brijuni rivijere prema BOT modelu te dostave dopuna i pojašnjenja ponuda kvalificiranih ponu?a?a za realizaciju greenfield turisti?kih projekata na ?etiri lokacije na Brijuni rivijeri


Zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas da je dana 12.11.2007. okon?an rok podnošenja ponuda za JAVNI NATJE?AJ za pravne usluge društvu Brijuni Rivijera d.o.o. u procesu realizacije greenfield turisti?kih projekata na ?etiri lokacije Brijuni
rivijere prema BOT modelu.


Natje?ajnu dokumentaciju dostavila su slijede?a odvjetni?ka društva/odvjetnici:

1. Odvjetni?ko društvo Kunstek, Halle & Šimac, Zagreb
2. Odvjetni?ko društvo: Vuki?,Jeluši?,Šulina,Stankovi?,Jurcan i Jabuka, Rijeka
3. Odvjetnik Anita Vrsaljko,Zagreb
4. DLA Piper,Zagreb
5 .Odvjetni?ko društvo Markovi? & Plišo,Zagreb
6. Odvjetni?ko društvo Peri? & Rimac, Zagreb
7. Odvjetnica Melita Verši? Maruši?, Zagreb
8. Zajedni?ki odvjetni?ki ured Ljiljana Nogolica i Zvonko Nogolica, Zagreb


Ocjenu ponuda izvršiti ?e Povjerenstvo imenovano od strane Brijuni Rivijere d.o.o., a odluku o odabiru Ponu?a?a izvršiti ?e, temeljem prijedloga Povjerenstva, Nadzorni odbor Brijuni rivijere d.o.o.

Danas, 12.11.2007. u 12.00 sati okon?an je i rok za dostavu dopuna i dodatnih pojašnjenja ponuda kvalificiranih ponu?a?a za realizaciju greenfield turisti?kih projekata na ?etiri lokacije na Brijuni rivijeri, koje su prvenstveno iz formalnih razloga  bile nepotpune. Zajedni?ki je stav svih ?lanova Nadzornog odbora da je natje?aj polu?io izvanredne rezultate, a koji su sukladni zna?aju i veli?ini projekta. U okviru pristiglih ponuda zamjetna su poznata i priznata me?unarodna poslovna imena što jam?i uspjeh projekta na na?in da Brijuni rivijera postane vrhunska turisti?ka destinacija u svjetskim okvirima.
Kao što Vam je poznato, Nadzorni odbor je, na 11. sjednici održanoj 17.listopada 2007 u Zagrebu, donio odluku da od 27 prijavljenih ponu?a?a, odmah u drugi krug pozove petnaest ponu?a?a koji su u cijelosti dostavili ponude, a ostalim ponu?a?ima produžen je rok za dostavu dopuna i pojašnjenja ponuda do 12.11.2007.u 12:00 sati.
Od dvanaest pozvanih ponu?a?a, dopune i pojašnjenja ponuda dostavili su:

1. Royal Brijuni Resort Inc., Canada
Lokacija: Muzil
2. CMM Chladek market entries&marketing consulting, Be?
Lokacije: Muzil ili Sv. Katarina i Mulimenti
3. THR Asesores en Turismo Hoteleria Recreacion SA-Barcelona ( Španjolska )
Lokacije: Pineta Fažana, Hidrobaza, Sv. Katarina i Mulimenti, Muzi
4. Importanne d.o.o., Zagreb
Lokacije: Pineta Fažana, Hidrobaza
5. Pool Enginering s.p.a., Mareno di Piave, Italija
Lokacija: Pineta Fažana
6. Hilis šest d.o.o., Zagreb
Lokacije: Pineta Fažana, Hidrobaza
7. Walker Corporation Canada Ltd., Ontario
Lokacije: Sv. Katarina i Mulimenti, Muzil
8. Kermas Limited, London
Lokacije: Pineta Fažana, Hidrobaza, Sv. Katarina i Mulimenti, Muzil
9. Direct holding d.o.o., Pula
      Lokacije: Pineta Fažana, Hidrobaza, Sv.Katarina i Mulimenti, Muzil

Odluku o odbiru Ponu?a?a za natje?ajni postupak donijeti ?e Nadzorni odbor na svojoj slijede?oj sjednici.

Facebook komentari