Brijuni rivijera ide na Skupštinu

NA SJEDNICI POGLAVARSTVA ISTARSKE ŽUPANIJE
Danas je u zgradi Istarske županije s po?etkom u 12 sati i 30 minuta održana 68. sjednica Poglavarstva Istarske županije. Na sjednici je bila raspravljana 21 to?ka, izme?u ostalog  još uvijek nezaobilazna Brijuni rivijera, ali i jedan zanimljiv projekt revitalizacije kamenoloma u Vinkuranu – „Cavae Romane“. Naime, danas je predstavljen model revitalizacije spomenutog kamenoloma u kojemu se ve? sada održavaju kiparske i kamenoklesarske radionice, a koji bi se u budu?nosti preobrazio u muzej suvremene umjetnosti, ali i služio kao prostor za razli?ite zabavne i rekreacijske sadržaje. Kipar, Šime Vidulin je naglasio kako ?emo kamenolome nažalost morati imati i u budu?nosti ako mislimo kamenom graditi i time ?emo ga eksploatirati i devastirati okoliš, te ujedno naglasio vrijednost jednog ovakvog projekta dok je projektantica Krebel istaknula kako je kamenolom u jednom pitomom i prepoznatljivom okolišu sada ništa drugo negoli ruglo. Ujedno je i veoma iscrpno prestavila budu?i izgled kamenoloma sa šetnicom, restoranom, dijelom za zabavne sadržaje ali i stijenama koje ve? sada služe za penjanje, te prikazala uklapanje prirodnih i otrgnutih djelova kamena u prostor. Projekt je do sada financirao “Kamen”, Pazin, a njegova ukupna vrijednost iznosi 22,6 milijuna kuna. Župan je upravo taj segment izdvojio kao problemati?an i zaklju?io da bi se projekt morao realizirati “step by step”, a njegovom se stavu odmah pridružio i Lorencin iz IDA-e, te je Jakov?i? naposljetku zaklju?io da bi privatni sektor u smislu zabavnih sadržaja relativno brzo riješio problem povrata financijskih sredstava.
Brijuni rivijera se nije posebno dugo predstavljala s obzirom da je svima više manje poznato o ?emu se radi, ve? je ukratko predstavljena na Poglavarstvu da bi mogla i?i na Skupštinu. Da podsjetimo, radi se o projektu koji je javnosti predstavljen kao izgradnja jedne od najljepših rivijera na mediteranu koja uklju?uje mnoštvo vila, hotela, sportskih i golf terena te wellness centara ali sve u romanti?nom istarskom stilu, pa ?ak se govori i o izgradnji tipi?nog istarskog sela na lokaciji Muzil, koja bi valjda uklju?ivala i istarskog seljaka i vola koji su naslikani u materijalima. Naposljetku se spominje i društvena korist cijelog projekta koju ?emo imati mi gra?ani ali koja danas nije razjašnjena, ve? se samo spominje problem školovanja 2000 ugostiteljskih radnika koji bi tamo radili.
Od ostalih to?aka, izdvajamo informaciju o stanju sigurnosti na podru?ju Istarske županije koja je kao i obi?no ocijenjena dobrom, te nastojanja da se smanje gužve na grani?nim prijelazima tokom sezone do kojih ponajviše dolazi zbog rigorpznih kontrola na Slovenskim grani?nim prijelazima, zaklju?io je zamjenik Pulske policijske uprave. (Doris Flori?i?)

Facebook komentari