Arheloška nalazišta na podru?ju Valmarina u Puli

TRASA PLINOVODA VODNJAN - PULA
Na podru?ju kroz koje prolazi trasa plinovoda, na potezu od Vodnjana do Pule, arheolozi su naišli na nalazišta. Radovi na izgradnji plinovoda vrijedni ukupno oko 5 milijuna kuna, zapo?eli su po?etkom kolovoza. Rije? je o zna?ajnom energetskom i ekološkom projektu, kako je danas na samom nalazištu istaknuo direktor Plinare Dejan Kocijan?i?, a po?etkom prosinca prvi bi dio trebao biti gotov. „Tada ?e dio Šijane dobiti plin, što je nekih 40-tak priklju?aka, a cijena ?e iznositi 2,55 kuna po metru kubi?nom. Uo?i po?etka radova na plinovodu Arheološki muzej Istre potpisao je ugovor o radu tj. istraživanju na tom podru?ju. „Pretpostavili smo da ?emo tu nešto na?i, a po konfiguraciji terena utvrdili smo gdje bi se nešto moglo nalaziti. Tako smo nadzirali šest to?aka, a na ovom podru?ju Valmarina naišli smo na najve?u koncentraciju arheoloških ostataka“, kazala je ravnateljica Arheološkog muzeja Istre, Kristina Džin. Dodala je da je trasa plinovoda trebala pro?i upravo na tom mjestu, no u suradnji sa Plinarom d.o.o. tj. projektantima, dogovorili su da se ona za koji metar pomakne zapadnije. „Kada smo otkrili teren naišli smo na nepoznat arheološki objekt. Vežemo ga za kasnoanti?ki grad Pulu, a zasigurno je rije? o rimskoj vili kojih je u to doba bilo doista mnogo. Ono su se zbog udara vjetra gradile na brežuljcima jer im je za tu bila pogodna klima. Naime, radi se o nekoj vrsti gospodarskog objekta, vjerojatno za proizvodnju maslinova ulja ili vina“, rekla je Džin. Objekt je dužine 43 metra a prostire se na 2000 kvadratnih metara. U prostoru su najvjerojatnije obitavali radnici a koristio se i kao skladište. „Iako njegovu to?nu funkciju možemo samo naga?ati, rije? je malo siromašnijem objektu, no naišli smo na kvalitetan rad u okvirima rimske umjetnosti“, ispri?ala je Džin pojasništvi kako je objekt ukrašen odre?enim dekoracijama, a datira iz 2., 3. i 4. stolje?a poslije Krista. „Nakon što se podnese izvješ?e konzervatoriju, arheolozi ?e pokriti objekt te ga ozna?iti u topogrfskim kartama, a istraživanja na tom podru?ju nastaviti ?e se kada se za to na?u financijska sredstva“, zaklju?ila je ravnateljica Džin. (P.A.)

Facebook komentari