Amfiteatar svima, a ne samo njima

DVOSTRUKA MJERILA GRADSKE VLASTI U PULI
BodybuIlding klub Olympia je danas uputio otvoreno pismo kojim traži politi?ku raspravu u Gradskom vije?u Grada Pule "u svezi nedopuštenih radnji i grubog kršenja nedefiniranog Pravilnika o korištenju amfiteatra Arene", misle?i pritom na interpretaciju Pravilnika pojedinih predstavnika gradske vlasti po kojima pulski amfiteatar nije predvi?en za održavanje sportskih manifestacija.
Tvrde?i da su postupci gradske vlasti u onemogu?avanju održavanja njihove sportsko-revijalne manifestacije Colosseum open 2007 isklju?ivo iskaz dvostrukih mjerila, jer, na istom se mjestu nedavno održao privatni party Motorole, klub Olmypia odlu?io je zadovoljštinu potražiti na sudu. Prema rije?ima predsjednika kluba, Amira Beši?a, pokrenut je postupak za utvr?ivanje ustavnosti i zakonitosti spornog Pravilnika o korištenju amfiteatra Arena, te je, sukladno tome, predmet trenutno u nadležnosti Ustavnog suda Republike Hrvatske.
Iz kluba otvorenim pismom koji su uputili predstavnicima politi?kih stranaka i nacionalnih zajednica grada Pule, kao i udrugama za zaštitu ljudskih prava i sloboda, traže pokretanje inicijative "za odgovaraju?om politi?kom raspravom u pulskom Gradskom vije?u, ?ime bi ova neodrživa situacija dobila punu demokratsku formu, a na dobrobit svih gra?ana Pule". (IP/E. V.)

Facebook komentari