34. sjednica Gradskog vije?a Grada Pule

ZADUŽIVANJE PLINARE,POVE?ANJE TEMELJNOG KAPITALA KAŠTIJUNA NAJZANIMLJIVIJE TO?KE
34. sjednica Gradskog vije?a Grada Pule održat ?e se u srijedu 26. ožujka 2008. u 17 sati u Komunalnoj pala?i. Vjeruje se kako ?e najviše interesa,osim ve? standardno zanimljivih vije?ni?kih pitanja izazvati ?etvrta to?ka dnevnog reda - Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Plinare d.o.o. Pula, te donošenje Zaklju?ka o davanju suglasnosti na pove?anje temeljnog kapitala društva Kaštijun d.o.o.
O?ekuje se da ?e vije?nici podržati Plinaru Pula u podizanju kredita u iznosu od 92 milijuna kuna za dovršetak prve faze plinofikacije grada Pule i podru?ja južne Istre. Gradsko vije?e ?e najvjerojatnije podržati i dokapitalizaciju s tri milijuna kuna Kaštijun d.o.o. i to, od strane Grada Pule s 1.530.000,00 kuna i Istarske županije s 1.470.000,00 kuna. Ukupni iznos od tri milijuna kuna planira se potrošiti za ure?enje prostora ovog novog gradskog poduze?a te za ostale troškove u prvoj fazi poslovanja. Pogledajte ostale to?ke dnevnog reda.

Dnevni red:
1. Vije?ni?ka pitanja
2. Usvajanje Skra?enog zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vije?a od 10.12.2007.
3. Usvajanje Skra?enog zapisnika sa 33. sjednice Gradskog vije?a od 18.02.2008.
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Plinare d.o.o. Pula
5. Donošenje Odluke o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2008. godinu
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog    zna?enja
7. Donošenje Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti
8. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog    ugovora
9. Donošenje Zaklju?ka o davanju prethodne suglasnosti na pove?anje temeljnog kapitala    društva Kaštijun d.o.o.
10.Donošenje Zaklju?ka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Puli
11.Donošenje Rješenja o imenovanju potpredsjednika Odbora za društvene djelatnosti (Darija Božac)
12.Donošenje Rješenja o imenovanju ?lana Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja    (Svetislav Šandorov).

Facebook komentari