325.430 sadnica za nove maslinike

POTICANJE MASLINARSTVA U ISTRI

Pitoma maslina je dugovje?no zimzeleno drvo koje se uzgaja od pamtivijeka zbog mnogostrukih koristi koje pruža ?ovjeku i vjerna je pratiteljica ljudskog roda. Naša maslina ve? od najranijeg doba privla?i pažnju i nju je rimski pisac Colimella (I. st. n. e.) definirao kao “Olea prima omnium arborum est” (maslina je kraljica svih stabala). Obzirom da je stablo krajem jeseni puno sokova i plodova, rana jesenska zahla?enja i mrazovi mogu uništiti, ne samo sav godišnji urod, ve? i cijele nasade. Agroekološki uvjeti u Istri predstavljaju rubno sjeveroisto?no podru?je rasprostranjenosti masline, a upravo je temperatura jedan od osnovnih ?imbenika koji odre?uju ovaj areal. Donje temperaturne granice koje može maslina podnijeti bez ošte?enja variraju ovisno o nizu drugih faktora. Poznato je da su u Istri kao najsjevernijem prostoru uzgoja masline u Hrvatskoj u pojedinim godinama od niskih temperatura stradali cijeli nasadi, te je nakon toga obavljana ponovna obnova.
Godine u kojima su nastale zna?ajne štete ili su nastale štete razli?itih posljedica su: 1929, 1940/41, 1956, 1963, 1971, 1985, 1995/96, do danas problem šteta od niskih temperatura na maslinama nije još dovoljno istražen.


MASLINOVO ULJE ZA ZDRAV ŽIVOT

Zbog visokog sadržaja nezasi?enih masnih kiselina, oleinske kiseline i velike koli?ine antioksidanata - polifenola, maslinovo je ulje dokazani preduvjet zdravog na?ina življenja. U?estala istraživanja posljednjih godina stalno potvr?uju da je «mediteranski tip» prehrane, temeljen na jelima sa zna?ajnim udjelom maslinovog ulja, najzdraviji. Smatra se da se najstarija maslina u Istri nalazi na Brijunima, a pretpostavlja se da ima oko 1200 godina. Iako o maslinovom ulju postoje zapisi iz anti?kog doba od nekoliko ?uvenih gr?kih i rimskih pisaca, koji u svojim zapisima do nebesa uzvisuju vrsno?u i profinjenost maslinovog ulja iz Istre, o sortimentu i broju stabala u ondašnje doba malo je poznato.


MIH I ISTARSKA ŽUPANIJA 325.430 SADNICA ZA NOVE MASLINIKE

MIH d.o.o. prva je tvrtka koja je osnovana od strane Istarske županije. MIH je skra?enica od Made in Histria, pa se njegovim osnivanjem željela posti?i adekvatna valorizacija kao i prepoznatljivost izvornih Istarskih proizvoda, te pružiti pomo? poljoprivredi u Istri. Danas tvrtka posluje uspješno. Iako su od svog osnutka do unazad nekoliko godina postojali razni razvojni koncepti, MIH d.o.o. je danas prepoznatljiva tvrtka koja promi?e i realizira Županijske projekte. Istarska županija je u okviru aktivnosti na provedbi gospodarske politike Republike Hrvatske iz podru?ja poljoprivrede u dijelu koji se odnosi na razvoj poljoprivrede privatnog sektora kao prioritetnih zadataka još 1994. godine prva u Republici Hrvatskoj zapo?ela sa Programom poticanja i podizanja dugogodišnjih nasada. Navedeni program postao je prepoznatljiv ne samo na podru?ju Istarske županije, ve? i na ostalim dijelovima Republike Hrvatske, gdje su sli?an model prihvatile i ostale županije. U proteklih jedanaest godina Istarska županija za sufinanciranje sadnog materijala iz svog Prora?una izdvojila je 19.342.317,50 kuna. Uz navedena sredstva kao i ona od strane poljoprivrednih proizvo?a?a, Op?ina i Gradova nabavljeno je 325.430 komada sadnica maslina, 81.370 komada vo?nih sadnica i 1.825.014 komada loznih cijepova. Sa navedenim sadnim materijalom podignuto je 1.174,84 ha maslinika, 162,74 ha vo?njaka i 456.253,25 ha vinograda.  U posljednje se vrijeme pridaje posebna pozornost popularizaciji maslinovog ulja i maslinarstva tako da se posebno poti?e sadnja novih maslinika.  (Opširnije u tiskanom broju Regionala)

Facebook komentari