325.430 sadnica za nove maslinike

MIH I ISTARSKA ŽUPANIJA POTI?U RAZVOJ MASLINARSTVA
Pitoma maslina je dugovje?no zimzeleno drvo koje se uzgaja od pamtivijeka zbog mnogostrukih koristi koje pruža ?ovjeku i vjerna je pratiteljica ljudskog roda. Naša maslina ve? od najranijeg doba privla?i pažnju i nju je rimski pisac Colimella (I. st. n. e.) definirao kao “Olea prima omnium arborum est” (maslina je kraljica svih stabala). Obzirom da je stablo krajem jeseni puno sokova i plodova, rana jesenska zahla?enja i mrazovi mogu uništiti, ne samo sav godišnji urod, ve? i cijele nasade. Agroekološki uvjeti u Istri predstavljaju rubno sjeveroisto?no podru?je rasprostranjenosti masline, a upravo je temperatura jedan od osnovnih ?imbenika koji odre?uju ovaj areal. Donje temperaturne granice koje može maslina podnijeti bez ošte?enja variraju ovisno o nizu drugih faktora. Poznato je da su u Istri kao najsjevernijem prostoru uzgoja masline u Hrvatskoj u pojedinim godinama od niskih temperatura stradali cijeli nasadi, te je nakon toga obavljana ponovna obnova. Godine u kojima su nastale zna?ajne štete ili su nastale štete razli?itih posljedica su: 1929, 1940/41, 1956, 1963, 1971, 1985, 1995/96, do danas problem šteta od niskih temperatura na maslinama nije još dovoljno istražen.
MASLINOVO ULJE ZA ZDRAV ŽIVOT
Zbog visokog sadržaja nezasi?enih masnih kiselina, oleinske kiseline i velike koli?ine antioksidanata - polifenola, maslinovo je ulje dokazani preduvjet zdravog na?ina življenja. U?estala istraživanja posljednjih godina stalno potvr?uju da je «mediteranski tip» prehrane, temeljen na jelima sa zna?ajnim udjelom maslinovog ulja, najzdraviji. Smatra se da se najstarija maslina u Istri nalazi na Brijunima, a pretpostavlja se da ima oko 1200 godina. Iako o maslinovom ulju postoje zapisi iz anti?kog doba od nekoliko ?uvenih gr?kih i rimskih pisaca, koji u svojim zapisima do nebesa uzvisuju vrsno?u i profinjenost maslinovog ulja iz Istre, o sortimentu i broju stabala u ondašnje doba malo je poznato.
MIH I ISTARSKA ŽUPANIJA 325.430 SADNICA ZA NOVE MASLINIKE
MIH d.o.o. prva je tvrtka koja je osnovana od strane Istarske županije. MIH je skra?enica od Made in Histria, pa se njegovim osnivanjem željela posti?i adekvatna valorizacija kao i prepoznatljivost izvornih Istarskih proizvoda, te pružiti pomo? poljoprivredi u Istri. Danas tvrtka posluje uspješno. Iako su od svog osnutka do unazad nekoliko godina postojali razni razvojni koncepti, MIH d.o.o. je danas prepoznatljiva tvrtka koja promi?e i realizira Županijske projekte. Istarska županija je u okviru aktivnosti na provedbi gospodarske politike Republike Hrvatske iz podru?ja poljoprivrede u dijelu koji se odnosi na razvoj poljoprivrede privatnog sektora kao prioritetnih zadataka još 1994. godine prva u Republici Hrvatskoj zapo?ela sa Programom poticanja i podizanja dugogodišnjih nasada. Navedeni program postao je prepoznatljiv ne samo na podru?ju Istarske županije, ve? i na ostalim dijelovima Republike Hrvatske, gdje su sli?an model prihvatile i ostale županije. U proteklih jedanaest godina Istarska županija za sufinanciranje sadnog materijala iz svog Prora?una izdvojila je 19.342.317,50 kuna. Uz navedena sredstva kao i ona od strane poljoprivrednih proizvo?a?a, Op?ina i Gradova nabavljeno je 325.430 komada sadnica maslina, 81.370 komada vo?nih sadnica i 1.825.014 komada loznih cijepova. Sa navedenim sadnim materijalom podignuto je 1.174,84 ha maslinika, 162,74 ha vo?njaka i 456.253,25 ha vinograda.  U posljednje se vrijeme pridaje posebna pozornost popularizaciji maslinovog ulja i maslinarstva tako da se posebno poti?e sadnja novih maslinika. Mnogobrojni uzroci ostavili su traga na ishodišnim sortama maslina tako da na podru?ju detekcije i identifikacije maslina doma?ih sorti u Istri nije gotovo ništa u?injeno, postoji velika varijabilnost unutar sorti i upravo ta ?injenica može biti prepreka u daljnjoj rasadni?arskoj proizvodnji. MIH je 2004. godine inicirao i pokrenuo odre?ena geneti?ka istraživanja pri Fakultetu za genetsku kontrolu biljaka i namirnica u Sieni (regija Toscana) za identifikaciju sorata maslina. U suradnji sa stru?njacima Instituta «Ru?er Boškovi?» iz Rovinja trebala bi se trebala nastaviti navedena istraživanja koja imaju za cilj identifikaciju sorata maslina na podru?ju Istarske županije kao preduvjet rasadni?arske proizvodnje. Aktivnosti i investicije u podizanju dugogodišnjih nasada preduvjet su održavanja i razvoja postoje?e proizvodnje te opstanak poljoprivrede kao gospodarske grane. Na obiteljskim gospodarstvima postoji rastu?a potreba za dugoro?nim ulaganjima kako bi se koristila moderna tehnika i tehnologija, te na taj na?in omogu?ilo intenziviranje proizvodnje u skladu sa zahtjevima tržišta. Uz ostale mjere razvoja u agraru koje provodi Istarska županija ulaganja u program podizanja dugogodišnjih nasada predstavlja konkretnu potporu Županije u osiguranju primjerenih i životnih uvjeta u ruralnim podru?jima usmjeravaju?i mala poljoprivredna gospodarstva na tržno poslovanje. Kroz programe MIH-a dat je poticaj razvoju vinogradarstva, maslinarstva i vo?arstva u Istri ?ime su se o?uvale i pove?ale površine pod višegodišnjim nasadima, sa?uvali i valorizirali ruralni prostori, što je u kona?nici rezultiralo razvojem cesta maslinovog ulja i vina, te dalo snažan poticaj u agro-turisti?koj ponudi kroz prezentaciju autohtonih i ekološko proizvedenih proizvoda. I na kraju najve?e zna?enje programa, poru?uju iz MIH-a je u o?uvanju tradicijskih posebnosti, o?uvanju i otvaranju novih radnih mjesta. (REX)

Facebook komentari