27. sjednica Gradskog vije?a Grada Pule

 

DRŽANJE KU?NIH LJUBIMACA,IZVJEŠ?A O POSLOVANJU PULAPARKINGA,CASTRUMA,VODOVODA I PLINARE

 

27. sjednica Gradskog vije?a Grada Pule održat ?e se u utorak 28. kolovoza 2007. u 17 sati u Komunalnoj pala?i, Pula, Forum 1.

Dnevni red

1. Vije?ni?ka pitanja
2. Usvajanje Skra?enog zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vije?a od 08.08.2007.
3. Donošenje Odluke o uvjetima i na?inu držanja ku?nih ljubimaca, na?inu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i na?inu držanja vezanih pasa, postupanju s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama
4. Donošenje Zaklju?ka o usvajanju Izvješ?a o poslovanju za 2006. godinu Pula Parkinga d.o.o. Pula i Izvješ?a Nadzornog odbora Pula Parkinga d.o.o. Pula sa sjednice održane 23. ožujka 2007. godine
5. Donošenje Zaklju?ka o usvajanju Izvješ?a o poslovanju za 2006. godinu Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvješ?a Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 28. svibnja 2007. godine
6. Donošenje Zaklju?ka o usvajanju Izvješ?a o poslovanju za 2006. godinu Pulapromet d.o.o. Pula i Izvješ?a Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 28. svibnja 2007. godine
7. Donošenje Zaklju?ka o usvajanju Izvješ?a o poslovanju Društva Vodovod d.o.o. Pula u 2006. godini i Izvješ?a Nadzornog odbora Vodovod d.o.o. Pula sa sjednice održane 24. svibnja 2007. godine
8. Donošenje Zaklju?ka o usvajanju Izvješ?a o poslovanju za 2006. godinu Plinara d.o.o. Pula i Izvješ?a Nadzornog odbora Plinara d.o.o. Pula o obavljenom nadzoru nad trgova?kim društvom Plinara d.o.o. Pula u poslovnoj 2006. godini
9. Donošenje Rješenja o razrješenju (Mario Putinja) i imenovanju (Tar?izio Bastijani?) ?lana Odbora za prostorno ure?enje, komunalno gospodartvo i stambene odnose.

Facebook komentari