20-ak ?lanova Gradske organizacije Stranke Zelenih ispisalo se iz stranke

TEMA KONFERENCIJE: LAŽI PREDSJEDNIKA ANTONA RUPNIKA
Glavni govornici na konferenciji za novinare održanoj danas u 11 sati u pulskoj kavani Forum bili su bivši ?lanovi Stranke Zelenih - Zelene Alternative: Dragan Filipovi? (povjerenik Gradske Organizacije - Stranke Zelenih - Zelene Alternative), Tomislav Božac (predsjednik Mjesnog odbora Busoler) i Rade Stankovi? (predsjednik Mjesnog odbora Valdebek). Dragan Filipovi? svoje je nezadovoljstvo i ostavku sa svih funkcija u stranci objavio još 23. listopada 2007. godine, a glavni razlog bilo je razo?aranje u predsjednika Josipa Antona Rupnika i njegovog nedovoljnoga politi?kog angažmana. Filipovi? je, naime, za koaliciju svoje stranke s DC-om saznao iz novina, a to je dovoljan dokaz kako Rupnik o svakoj odluci odlu?uje mimo ostalih ?lanova, sam i, kako je re?eno na konferenciji, u svoju korist umjesto u korist cijele zajednice. Istaknuto je u govoru kako je koalicija Gradske Organizacije i DC-a apsolutno neprirodna jer se upravo DC zalaže za legalizaciju bespravne gradnje, suprotno od Zelene Stranke koja je apsolutno protiv takvog riješenja problema. Saznali smo na konferenciji da demokratsko funkcioniranje stranke u ve?ini slu?ajeva nije ni postojalo te kako se izvršni odbor Gradske Organizacije nije sastao godinu dana, ?ime je prekršen ?l. 17 u Statutu i nisu poduzete adekvatne radnje za promociju starnke. Istaknuto je i kako je stranku napustilo ?ak 20-ak ?lanova, što je jako veliki broj, pa prema tome ona više ne postoji. Glavna poruka Dragana Filipovi?a odnosila se na Rupnikove izjave protiv gospodina Ibrahimovi?a, koje su se ju?er mogle pro?itati na stranicama Glasa Istre. Gospodin Ibrahimovi?, istaklo se, zaslužan je za priklju?enje stranci niza mladih ljudi. Njegovim rije?ima: "Upravo su oni stranci na izborima donijeli odli?ne rezultate, a danas ih gospodin Rupnik blati nizolm lažnih izjava. Nisam ni na strani Ibrahimovi?a, ni na strani Rupnika, samo tvrdim kako gospodin Rupnik iznosi neistinite tvrdnje o ?lanovima stranke. On nimalo ne cijeni rezultate koje su ti ljudi donijeli. Lažni ispadi Rupnika Povrijedili su me kao ?ovjeka." (M.L.)

Facebook komentari