1. Konferencija o regionalnom razvoju Jadranske euroregije i Jugoisto?ne Europe

KONFERENCIJA U ORGANIZACIJI KOORDINACIJE RAZVOJNIH AGENCIJA -RAJ
Na Konferenciji ?e izlagati doma?i i me?unarodni predava?i na temu regionalnog razvoja Republike Hrvatske i Jugoisto?ne Europe, a bit ?e  predstavljen rad regionalnih razvojnih agencija iz zemalja Jugoisto?ne Europe. Predstavit ?e se i aktualni fondovi Europske unije te e-op?ina – programsko rješenje za upravljanje jedinicama lokalne samouprave i regionalnim razvojem.U radu Konferencije sudjelovat ?e više od 150 predstavnika jedinica lokalne samouprave, razvojnih agencija te centara za poduzetništvo iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Republike Srbije, Makedonije, Ma?arske, Bugarske i Italije.O organizatoru - Koordinaciji RAJU lipnju pokrenutu, Koordinaciju sedam regionalnih razvojnih agencija županija Jadranske statisti?ke regije pod nazivom Razvojne Agencije Jadrana (RAJ), ?ine: Istarska razvojna agencija IDA d.o.o., Regionalna razvojna agencija PORIN d.o.o., Centar za razvoj poduzetništva Li?ko-senjske županije, Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA d.o.o., Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Agencija za razvoj Splitsko-dalmatinske županije d.o.o. i Regionalna razvojna agencija Dubrova?ko-neretvanske županije DUNEA d.o.o.. Operativni koordinator RAJ-a je MICRO grupa d.o.o. iz Splita. Navedena mreža regionalnih razvojnih agencija, koja bi trebala poslužiti kao podloga za zajedni?ku suradnju unutar Jadranske regije sukladno statisti?koj podjeli RH, pokrenuta je u cilju ostvarenja uravnoteženog regionalnog razvoja i ja?anja regionalne prepoznatljivosti. Naime, regionalne razvojne agencije predstavljaju nositelje razvoja svojih županija, a mreža razvojnih agencija RAJ predstavlja svojevrsnu krovnu strukturu razvoja Jadranske regije.
Više informacija o Koordinaciji RAJ te o samoj Konferenciji možete saznati i na web stranicama www.ra-jadrana.eu.

Facebook komentari